Accredited Investor? We Have a Deal Available Right Now! Click Here to Schedule a Call and Get Full Access

Wetsontwerp betreffende het Centraal register van bestuursverboden – Corporate Finance Lab



Opdat bestuursverboden effectief kunnen zijn, is publiciteit vereist. Een oud zeer in België is dat deze publiciteit eerder archaïsch georganiseerd is. Onder impuls van de Europese wetgever zal hier binnenkort verandering in komen (wat aansluit op de nakende hervorming van het insolventierecht). Recent werd het wetsontwerp betreffende het Centraal register van bestuursverboden gepubliceerd.

Dit register “moet een bijkomend instrument zijn tegen frauduleus gedrag of ander wangedrag, door de benoeming als bestuurder van een vennootschap
te weigeren van een persoon met een strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod. Nu blijft een bestuursverbod vaak dode letter (wegens gebrek aan mogelijkheid tot controle).
“.

De doelstelling van het Centraal register van bestuursverboden bestaat erin de daarin geregistreerde gegevens ter beschikking te stellen opdat overheidsdiensten en derden kunnen nagaan of het de bestuurders, zaakvoerders, commissarissen, dagelijks bestuurders, leden van een directiecomité, directieraad of raad van toezicht of vereffenaars van een
rechtspersoon, de vertegenwoordigers voor de werkzaamheden van een bijkantoor of de kandidaten voor de benoeming tot een dergelijke functie niet is verboden om deze functies uit te voeren – Art. 5, lid 1 wetsontwerp

In het register zullen volgende bestuursverboden worden opgenomen:

1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;

2° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.

Voorziene datum van inwerkingtreding: 1 augustus 2023.




Source link

Related Articles

Article